Skip to main content
JUNI
05

Receptie Rode Ridder (ZOH)

Op vrijdag 15 juni zal TVC de Rode Ridder hun kampioensreceptie houden. Deze begint om 20.00u en zij nodigen  iedereen van harte uit om het behaalde kampioenschap in de eerste klasse B mee te vieren!

Alleen de Bekker 3 ontbreekt dus nog aangezien t Brook zaterdag 9 juni en Oost-Eijsden op zaterdag 23 juni hun recepties houden.

  737 Hits
Getagged in:
MEI
31

Receptie TVC Oost-Eijsden (ZOH)

De TVC Oost-Eijsden zal hun kampioensreceptie houden op zaterdag 23 juni vanaf 20.00u. Ook deze zal meer een feestavond worden dan een traditionele receptie. Ook krijgen TVC t Heukske en TVC Im Weissen Rössl hier hun bekers uitgereikt. 

De definitieve top 100 lijsten worden nu gemaakt. De punten voor de wisselspelers worden toegevoegd waardoor de uiteindelijke lijsten er iets anders zullen uitzien. Aan de hand van deze lijsten worden de prijzen voor de top 3 (individueel)  dan besteld en op een later tijdstip overhandigd aan de winnaars.

  802 Hits
MEI
28

De Bekker 1 Nederlands Kampioen Tafelvoetbal!KONINKLIJKE NEDERLANDSE TAFELVOETBAL BOND  


TVC de Bekker 1 uit Stein is de 1e winnaar geworden van de Nationale Tafelvoetbal League en mag zich daarom een jaar lang Nederlands Kampioen noemen.

8 teams uit heel Nederland streken neer in Spaubeek waar de N.T.V.B haar 1e Nationale competitie organiseerde. Er werd twee dagen lang gestreden en na 64 wedstrijden (384 partijen) moest een penalty-shootout de winnaar aanwijzen. Deze shootout ging tussen TVC de Bekker uit Stein en TVC de Hakkers uit Gulpen en werd tenslotte gewonnen door TVC De Bekker.

Wij durven te spreken over een geslaagd event en willen alle deelnemers bedanken voor hun deelname maar vooral voor hun sportiviteit!

​​Jack Janssen
​Patrick Meijers ​​​Hein Snippe​​Rob Göbbels 
Voorzitter ​​Vice voorzitter ​​​​Penningmeester​​Secretaris

 == FAIR PLAY – BE PART OF THE PRIDE ==

  2014 Hits
Getagged in:
MEI
21

AGENDA JAARVERGADERING

Uitnodiging voor de ledenvergadering van de Tafelvoetbalbond Zuid Oost Hoek welke gehouden wordt op 10-06-2018 in café Dierks, Hoogstraat 65 te Landgraaf, aanvang 14:30 uur.

Houd U er rekening mee dat een afgevaardigde van Uw vereniging op deze vergadering verplicht aanwezig moet zijn!

Bij geen vertegenwoordiging volgt automatisch een Boete.

Agendapunten:

1.Opening door de voorzitter.

2.Goedkeuring notulen Bondsvergadering d.d. 11-08-2017.

3.Mededelingen.

4.Financieel overzicht.

5.Competitieoverzicht.

6.Uitslagen Bondskoppeltoernooi.

7.Nieuwe wet persoonsgegevens en betekenis voor witte kaart

8.Reglementswijzigingen (zie hieronder).

9.Rondvraag.

10.Sluiting.

Met vriendelijke groet,

P. Roeleveld

Secretaris Z.O.H.

REGLEMENT VOOR BEKERWEDSTRIJDEN

Artikel 1

De bekercompetitie wordt gespeeld in klassen.
In de algemene bekercompetitie worden alle bij de ZOH aangesloten verenigingen, ongeacht welke klasse, betrokken. Tenzij een team c.q. vereniging op grond van een schorsing voor de bekercompetitie is uitgesloten. Bij het niet deelnemen van een team aan de bekercompetitie voor teams, worden het team en de voor dit team spelende leden uitgesloten van bekerdeelname in het daaropvolgende seizoen. Als spelende leden worden aangemerkt de leden die op het tijdstip van het betreffende toernooi een spelerspas hadden voor dit team. Hieronder vallen ook de ingeleverde c.q. op het laatste moment omgestempelde teamlijsten. Ontheffingen zijn niet toegestaan.
Teams welke in de eerste of in een daarop volgende ronde van de algemene bekercompetitie uitgeschakeld worden, vallen t/m de halve finale terug in de bekercompetitie welke afzonderlijk voor hun klasse geldt.

Spelreglement

Artikel 3 DE OPSTELLING

Ieder team moet om 21.00 uur in het wedstrijdlokaal aanwezig zijn met minimaal 3 spelers c.q. het 1ste koppel + scheidsrechter (zie art.6). Deze 2 spelers moeten ook als 1ste partij/koppel op het wedstrijdformulier vermeld worden, evenals de 2de partij/koppel en de reserves. Om uiterlijk 21.00 uur wisselen de aanvoerders van beide teams de opstellingen uit en moet het 1ste koppel gereed zijn om te spelen. Na het einde van de 1ste partij moet het 2de koppel gereed zijn om te spelen. Als de eerste twee partijen voor 22.30 uur zijn beëindigd, moeten partij 3 en 4 uiterlijk om 22.30 uur op het wedstrijdformulier worden ingevuld. Met goedvinden van beide teamleiders mogen de laatste twee partijen ook eerder ingevuld en gespeeld worden. Is partij twee niet om 22.30 uur beëindigd, dan verschuift het tijdstip van invullen van de laatste twee partijen. Ze moeten dan ingevuld zijn 5 minuten nadat de tweede partij is beëindigd. De spelers van de derde partij moeten in het lokaal aanwezig zijn op het moment dat zij op het wedstrijdformulier ingevuld worden. De partijen moeten achtereenvolgend gespeeld worden. Is een team om 21.00 uur niet met minimaal 2 spelers c.q. 1ste koppel aanwezig of kan de tweede of derde partij door het ontbreken van een speler van deze partijen en het niet voorhanden zijn van reserves geen doorgang vinden telt het gehele team als niet opgekomen en heeft dit team de wedstrijd met 8-0 verloren, tevens wordt dit team gestraft met een hiervoor vastgestelde boete. Geldt het bovenstaande voor beide teams dan is de uitslag van de betreffende partij 0-0 gelijk en dient de volgende partij gespeeld te worden. De partijen 1, 2 en 3 moeten dus gespeeld worden. Van elk team moeten bij iedere wedstrijd van de opgegeven spelers, die op de teamlijst van dit team staan, minimaal zes spelers de gehele wedstrijd spelen tenzij er een gegronde reden is de wedstrijd te staken, ontheffingen tellen ook mee. Bij het staken van een wedstrijd wordt onmiddellijk de onafhankelijk keurmeester opgeroepen. Een team dat met minder dan 6 hiervoor opgegeven spelers opkomt of de wedstrijd speelt met minder dan 6 voor dit team, volgens Artikel 25 (wit) opgegeven spelers, telt behoudens in geval van een gegronde staking als niet opgekomen. Hierbij wordt de regeling als bovengenoemd bij niet opgekomen toegepast. De thuis spelende teams dienen een kwartier voor aanvang van de wedstrijd de speeltafel vrij te maken voor de tegenstander, zodat deze een kwartier kan inspelen. Tijdens het inspelen voor aanvang van de wedstrijd en bij calamiteiten tijdens de wedstrijd dient de tegenstander op- en of aanmerkingen m.b.t. het spel en/of de ballen kenbaar te maken door de keurmeester in te schakelen. Dit betekent dat de wedstrijdballen die tijdens het inspelen worden gebruikt, zonder toestemming van de bezoekende vereniging, niet meer verwisseld mogen worden tijdens deze wedstrijddag.

Artikel 12 WISSELSPELERS

Voor aanvang van elke partij dienen de aanvoerders van beide teams de teamlijsten te tonen aan de scheidsrechters. Op het wedstrijdformulier mogen 3 reservespelers vermeld worden, die of op de teamlijst moeten staan of een ontheffing hebben. Van deze drie reservespelers mogen er uiteindelijk twee bij elke stand ingezet worden. Een wissel mag alleen gebeuren als de bal uit het apparaat springt of als er een goal gescoord is of als de partij nog moet beginnen. Dit geldt ook voor het wisselen van spelers van een koppel onderling. De naam van de speler welke invalt en van de speler die uitvalt, evenals de stand waarbij deze wissel plaatsvindt, dienen duidelijk op het wedstrijdformulier vermeld te worden onder reservespelers. Een reservekoppel kan als volledige partij ingezet worden. Het wisselen van spelers onderling is ten hoogste twee keer toegestaan per partij. Het inbrengen van wisselspelers staat hier buiten. Ook op het wedstrijdformulier vermeldde spelers die niet ingevallen zijn hebben een bindende wedstrijd gespeeld die niet meetelt voor de top- 10. Een speler mag slechts één keer op het wedstrijdformulier vermeldt staan als speler of als reservespeler. Indien een speler eveneens als reservespeler staat vermeld volgt een boete. Staat een speler vermeld op het wedstrijdformulier van 2 verschillende teams van een vereniging , dan is alleen de partij met 16-0 verloren van het team , waarbij deze speler NIET is aangemeld bij de ZOH.

Artikel 8 GELDMIDDELEN

D. Komt een team niet op voor een wedstrijd, dan is deze vereniging een boete van 50 Euro verschuldigd aan de ZOH. Hiervan gaat 25 Euro naar de benadeelde vereniging. 

  982 Hits
MEI
15

ZOH Kampioensrecepties

Behalve voor klasse 1B zit het seizoen er weer op voor ons. Het was een mooi seizoen en wij bedanken allen die dit mede mogelijk gemaakt hebben! Zoals de oudgedienden binnen de TVBZOH al weten komen er buiten de bekerwedstrijden en finale nu de recepties aan. Die zijn nog niet allemaal bekend maar dat volgt snel. Aangezien de eerste al plaats zal vinden op zaterdag 2 juni nu al de mededelingen en de rest volgt. 

Let wel op ( oud-ntvb'ers) bij de recepties worden de nummers 2 en 3 ook verwacht en voor hun is het boeteplichtig! Wij reiken de bekers dan uit en normaal ook de prijzen voor de top 3. Maar omdat de competitie er voor 1B nog niet op zit volgen die prijzen voor de top 3 later. Zal volgend seizoen weer zoals normaal zijn.

Hoofdklasse:

De kampioen TVC de Hakkers nodigt iedereen die dat wil graag uit om hun kampioenschap mee te vieren op zaterdag 2 juni in cafe 't Tepke te Gulpen. Vanaf 20.00u is iedereen welkom. Het zal geen traditionele receptie worden maar meer een feestavond .Wel is er natuurlijk de uitreiking door bestuur TVBZOH van de bekers. Dus TVC Da Capo1 en TVC  A gen Baan worden ook verwacht.

Overgangsklasse:

TVc Oost-Eijsden moet nog even overleggen met het bestuur over de datum. Ook TVC t Heukske en TVC Im Weissen Rössl worden dan verwacht.

1e klasse A:

TVC de Bekker zal nog even willen wachten op wat er gebeurt in 1B en die datum volgt dus ook nog. Wel worden TVC t Straotsje2 en TVC de Kroeg2 ook verwacht.

1e klasse B:

Wie o wie? Of TVC de Rode Ridder of TVC de Bekker2 maar buiten deze twee zal TVC de Smid ook moeten komen.

2e klasse:

Op zaterdag 9 juni is er de feestelijk receptie van TVC t Brook. Vanaf 20.00 is ook hier iedereen welkom om mee te feesten met deze kampioen! Zij hebben koste nog moeite gespaard dus dat zal net als bij de Hakkers erg leuk worden. De nummer 2 ( die ook promoveert) TVC Borgharen zal net als de nummer 3 TVC t Graefke ook aanwezig moeten zijn. 

Groeten, Bestuur TVBZOH 

  1170 Hits