JULI
vr 13 2018

Overschrijvingen ZOH 2018-2019

JULI
wo 11 2018

Officiële eindstanden Top 100

​Zoals iedereen ondertussen wel weet is de Top 100 zoals deze op de site wordt getoond niet compleet, aangezien de reservespelers die invallen in een partij hierin niet meegeteld worden. Op het eind van het seizoen worden deze invalbeurten alsnog verwerkt in de officiële eindstanden van de Top 100 en separaat gepubliceerd.

Hierbij de officiële top 3 eindstanden van alle klassen. De top 3 per klasse is direct weergegeven, het totale klassement van elke klasse kun je als PDF downloaden.

Hoofdklasse:

Overgangsklasse:​​

1e Klasse A:

1e Klasse B:

2e Klasse A:

JUNI
di 26 2018

Inschrijvingsperiode bijna voorbij

Veel verenigingen hebben zich al aangemeld maar nog niet allemaal. Ter herinnering, inschrijven kan tot 1-7-18. Is men later dan zijn de rechten van de vereniging voor wat betreft klasse-indeling e.t.c. vervallen en bekijkt het bestuur wat er nog eventueel mogelijk is. Zorg voor een ingevulde aanmeldlijst maar zeker ook voor de aanmeldkaarten! belangrijk ondermeer i.v.m. de AVG wetgeving.

Natuurlijk zijn er nog verenigingen op zoek naar spelers en willen die wachten tot het einde. Als er nog spelers op zoek zijn naar een team dan kan men o.a. terecht bij Smidter Boys ( Bocholtz) of Pipo Boys ( Landgraaf) en er zijn er natuurlijk nog wel meer. Als men wil kan het bestuur bemiddelen zodat iedereen een geschikte vereniging kan vinden.

 De competitie begint weer traditioneel op de laatste vrijdag van augustus en dat is de 31ste dit jaar.

Bescheiden afhalen kan op dinsdag 28 augustus in cafe de Sjmied te Eijsden voor de regio Maastricht en op woensdag 29 augustus in cafe t Hoefveld ( lokaal Wolfjes) te Landgraaf  voor de regio Parkstad van 20.00 tot 22.30u. Andere regio's hebben de keuze tussen beide. Verdere berichtgeving volgt maar dan weten jullie dat alvast.

JUNI
wo 06 2018

Receptie de Bekker3 (ZOH)

Net als Oost-Eijsden zal TVC de Bekker3 hun kampioensreceptie houden op zaterdag 23 juni. Aangezien wij eerst naar Oost-Maarland gaan zal de prijsuitreiking zo rond 21.30u plaatsvinden. Hier verwachten wij dus ook t Straotsje2 en de Kroeg2 en is buiten deze twee uiteraard iedereen van harte welkom om deze kampioen te feliciteren.

JUNI
di 05 2018

Receptie Rode Ridder (ZOH)

Op vrijdag 15 juni zal TVC de Rode Ridder hun kampioensreceptie houden. Deze begint om 20.00u en zij nodigen  iedereen van harte uit om het behaalde kampioenschap in de eerste klasse B mee te vieren!

Alleen de Bekker 3 ontbreekt dus nog aangezien t Brook zaterdag 9 juni en Oost-Eijsden op zaterdag 23 juni hun recepties houden.

Getagged in:
MEI
do 31 2018

Receptie TVC Oost-Eijsden (ZOH)

De TVC Oost-Eijsden zal hun kampioensreceptie houden op zaterdag 23 juni vanaf 20.00u. Ook deze zal meer een feestavond worden dan een traditionele receptie. Ook krijgen TVC t Heukske en TVC Im Weissen Rössl hier hun bekers uitgereikt. 

De definitieve top 100 lijsten worden nu gemaakt. De punten voor de wisselspelers worden toegevoegd waardoor de uiteindelijke lijsten er iets anders zullen uitzien. Aan de hand van deze lijsten worden de prijzen voor de top 3 (individueel)  dan besteld en op een later tijdstip overhandigd aan de winnaars.

MEI
ma 21 2018

AGENDA JAARVERGADERING

Uitnodiging voor de ledenvergadering van de Tafelvoetbalbond Zuid Oost Hoek welke gehouden wordt op 10-06-2018 in café Dierks, Hoogstraat 65 te Landgraaf, aanvang 14:30 uur.

Houd U er rekening mee dat een afgevaardigde van Uw vereniging op deze vergadering verplicht aanwezig moet zijn!

Bij geen vertegenwoordiging volgt automatisch een Boete.

Agendapunten:

1.Opening door de voorzitter.

2.Goedkeuring notulen Bondsvergadering d.d. 11-08-2017.

3.Mededelingen.

4.Financieel overzicht.

5.Competitieoverzicht.

6.Uitslagen Bondskoppeltoernooi.

7.Nieuwe wet persoonsgegevens en betekenis voor witte kaart

8.Reglementswijzigingen (zie hieronder).

9.Rondvraag.

10.Sluiting.

Met vriendelijke groet,

P. Roeleveld

Secretaris Z.O.H.

REGLEMENT VOOR BEKERWEDSTRIJDEN

Artikel 1

De bekercompetitie wordt gespeeld in klassen.
In de algemene bekercompetitie worden alle bij de ZOH aangesloten verenigingen, ongeacht welke klasse, betrokken. Tenzij een team c.q. vereniging op grond van een schorsing voor de bekercompetitie is uitgesloten. Bij het niet deelnemen van een team aan de bekercompetitie voor teams, worden het team en de voor dit team spelende leden uitgesloten van bekerdeelname in het daaropvolgende seizoen. Als spelende leden worden aangemerkt de leden die op het tijdstip van het betreffende toernooi een spelerspas hadden voor dit team. Hieronder vallen ook de ingeleverde c.q. op het laatste moment omgestempelde teamlijsten. Ontheffingen zijn niet toegestaan.
Teams welke in de eerste of in een daarop volgende ronde van de algemene bekercompetitie uitgeschakeld worden, vallen t/m de halve finale terug in de bekercompetitie welke afzonderlijk voor hun klasse geldt.

Spelreglement

Artikel 3 DE OPSTELLING

Ieder team moet om 21.00 uur in het wedstrijdlokaal aanwezig zijn met minimaal 3 spelers c.q. het 1ste koppel + scheidsrechter (zie art.6). Deze 2 spelers moeten ook als 1ste partij/koppel op het wedstrijdformulier vermeld worden, evenals de 2de partij/koppel en de reserves. Om uiterlijk 21.00 uur wisselen de aanvoerders van beide teams de opstellingen uit en moet het 1ste koppel gereed zijn om te spelen. Na het einde van de 1ste partij moet het 2de koppel gereed zijn om te spelen. Als de eerste twee partijen voor 22.30 uur zijn beëindigd, moeten partij 3 en 4 uiterlijk om 22.30 uur op het wedstrijdformulier worden ingevuld. Met goedvinden van beide teamleiders mogen de laatste twee partijen ook eerder ingevuld en gespeeld worden. Is partij twee niet om 22.30 uur beëindigd, dan verschuift het tijdstip van invullen van de laatste twee partijen. Ze moeten dan ingevuld zijn 5 minuten nadat de tweede partij is beëindigd. De spelers van de derde partij moeten in het lokaal aanwezig zijn op het moment dat zij op het wedstrijdformulier ingevuld worden. De partijen moeten achtereenvolgend gespeeld worden. Is een team om 21.00 uur niet met minimaal 2 spelers c.q. 1ste koppel aanwezig of kan de tweede of derde partij door het ontbreken van een speler van deze partijen en het niet voorhanden zijn van reserves geen doorgang vinden telt het gehele team als niet opgekomen en heeft dit team de wedstrijd met 8-0 verloren, tevens wordt dit team gestraft met een hiervoor vastgestelde boete. Geldt het bovenstaande voor beide teams dan is de uitslag van de betreffende partij 0-0 gelijk en dient de volgende partij gespeeld te worden. De partijen 1, 2 en 3 moeten dus gespeeld worden. Van elk team moeten bij iedere wedstrijd van de opgegeven spelers, die op de teamlijst van dit team staan, minimaal zes spelers de gehele wedstrijd spelen tenzij er een gegronde reden is de wedstrijd te staken, ontheffingen tellen ook mee. Bij het staken van een wedstrijd wordt onmiddellijk de onafhankelijk keurmeester opgeroepen. Een team dat met minder dan 6 hiervoor opgegeven spelers opkomt of de wedstrijd speelt met minder dan 6 voor dit team, volgens Artikel 25 (wit) opgegeven spelers, telt behoudens in geval van een gegronde staking als niet opgekomen. Hierbij wordt de regeling als bovengenoemd bij niet opgekomen toegepast. De thuis spelende teams dienen een kwartier voor aanvang van de wedstrijd de speeltafel vrij te maken voor de tegenstander, zodat deze een kwartier kan inspelen. Tijdens het inspelen voor aanvang van de wedstrijd en bij calamiteiten tijdens de wedstrijd dient de tegenstander op- en of aanmerkingen m.b.t. het spel en/of de ballen kenbaar te maken door de keurmeester in te schakelen. Dit betekent dat de wedstrijdballen die tijdens het inspelen worden gebruikt, zonder toestemming van de bezoekende vereniging, niet meer verwisseld mogen worden tijdens deze wedstrijddag.

Artikel 12 WISSELSPELERS

Voor aanvang van elke partij dienen de aanvoerders van beide teams de teamlijsten te tonen aan de scheidsrechters. Op het wedstrijdformulier mogen 3 reservespelers vermeld worden, die of op de teamlijst moeten staan of een ontheffing hebben. Van deze drie reservespelers mogen er uiteindelijk twee bij elke stand ingezet worden. Een wissel mag alleen gebeuren als de bal uit het apparaat springt of als er een goal gescoord is of als de partij nog moet beginnen. Dit geldt ook voor het wisselen van spelers van een koppel onderling. De naam van de speler welke invalt en van de speler die uitvalt, evenals de stand waarbij deze wissel plaatsvindt, dienen duidelijk op het wedstrijdformulier vermeld te worden onder reservespelers. Een reservekoppel kan als volledige partij ingezet worden. Het wisselen van spelers onderling is ten hoogste twee keer toegestaan per partij. Het inbrengen van wisselspelers staat hier buiten. Ook op het wedstrijdformulier vermeldde spelers die niet ingevallen zijn hebben een bindende wedstrijd gespeeld die niet meetelt voor de top- 10. Een speler mag slechts één keer op het wedstrijdformulier vermeldt staan als speler of als reservespeler. Indien een speler eveneens als reservespeler staat vermeld volgt een boete. Staat een speler vermeld op het wedstrijdformulier van 2 verschillende teams van een vereniging , dan is alleen de partij met 16-0 verloren van het team , waarbij deze speler NIET is aangemeld bij de ZOH.

Artikel 8 GELDMIDDELEN

D. Komt een team niet op voor een wedstrijd, dan is deze vereniging een boete van 50 Euro verschuldigd aan de ZOH. Hiervan gaat 25 Euro naar de benadeelde vereniging. 

MEI
di 15 2018

ZOH Kampioensrecepties

Behalve voor klasse 1B zit het seizoen er weer op voor ons. Het was een mooi seizoen en wij bedanken allen die dit mede mogelijk gemaakt hebben! Zoals de oudgedienden binnen de TVBZOH al weten komen er buiten de bekerwedstrijden en finale nu de recepties aan. Die zijn nog niet allemaal bekend maar dat volgt snel. Aangezien de eerste al plaats zal vinden op zaterdag 2 juni nu al de mededelingen en de rest volgt. 

Let wel op ( oud-ntvb'ers) bij de recepties worden de nummers 2 en 3 ook verwacht en voor hun is het boeteplichtig! Wij reiken de bekers dan uit en normaal ook de prijzen voor de top 3. Maar omdat de competitie er voor 1B nog niet op zit volgen die prijzen voor de top 3 later. Zal volgend seizoen weer zoals normaal zijn.

Hoofdklasse:

De kampioen TVC de Hakkers nodigt iedereen die dat wil graag uit om hun kampioenschap mee te vieren op zaterdag 2 juni in cafe 't Tepke te Gulpen. Vanaf 20.00u is iedereen welkom. Het zal geen traditionele receptie worden maar meer een feestavond .Wel is er natuurlijk de uitreiking door bestuur TVBZOH van de bekers. Dus TVC Da Capo1 en TVC  A gen Baan worden ook verwacht.

Overgangsklasse:

TVc Oost-Eijsden moet nog even overleggen met het bestuur over de datum. Ook TVC t Heukske en TVC Im Weissen Rössl worden dan verwacht.

1e klasse A:

TVC de Bekker zal nog even willen wachten op wat er gebeurt in 1B en die datum volgt dus ook nog. Wel worden TVC t Straotsje2 en TVC de Kroeg2 ook verwacht.

1e klasse B:

Wie o wie? Of TVC de Rode Ridder of TVC de Bekker2 maar buiten deze twee zal TVC de Smid ook moeten komen.

2e klasse:

Op zaterdag 9 juni is er de feestelijk receptie van TVC t Brook. Vanaf 20.00 is ook hier iedereen welkom om mee te feesten met deze kampioen! Zij hebben koste nog moeite gespaard dus dat zal net als bij de Hakkers erg leuk worden. De nummer 2 ( die ook promoveert) TVC Borgharen zal net als de nummer 3 TVC t Graefke ook aanwezig moeten zijn. 

Groeten, Bestuur TVBZOH 

MEI
zo 06 2018

Bekerfinale en jaarvergadering

Op vrijdag 8 juni is er weer de bekerfinale die begint om 20.30u.

Op zondag 10 juni is de jaarvergadering en deze begint om 14.30u.

Locatie voor finale en vergadering is cafe Dierks, Hoogstraat 65 te Landgraaf. Misschien beter bekend als thuishaven van TVC Oude Heide. 

Getagged in:
MEI
zo 06 2018

Zomercompetitie de Sport

Men kan zich desgewenst nog tot en met zondag 27 mei inschrijven voor de zomercompetitie. Deze is georganiseerd door cafe de Sport en is dus geen ZOH aangelegenheid. Voor aanmeldingsformulieren en verdere uitleg gelieve een mail te sturen naar info@cafedesport.eu

DEC
zo 10 2017

Toernooi uitslagen - Bondskoppel kampioenschappen 2017

Op 8 december 2017 hebben de jaarlijkse Bondskoppel kampioenschappen plaatsgevonden. Maar liefst 102 koppels hebben gestreden om met de titel 'Bondskoppel Kampioen 2017' naar huis te kunnen gaan. Na zeer sportieve en zenuwslopende partijen, hebben koppels zich verder in het toernooi weten te voetballen. De winnaars per klasse zijn:

  • ​Algemene ronde: ​Elroy Starren en Marcel Smit
  • Hoofdklasse: ​​Thom Bartholomé en Yvo Verheijden
  • Overgangsklasse: ​Jo Offermans en Rene Koussen
  • ​Eerste klasse: ​Fer Franssen en Vincent Vincken
  • ​Tweede klasse: ​Jefke​ Knubben en Sjaak Bakker 

Benieuwd naar de rest van de uitslagen? Bekijk ze snel via Uitslagen en controleer of je naam er juist tussen staat!

SEPT
ma 04 2017

Finale zomercompetitie tafelvoetbal 2017

In een leuke en gezellige ambiance wint De Bekker 2 in de finale van Dingus, waardoor Dingus eindigt als 2e en De Bekker 2 de terechte zomerkampioen van 2017 is.
Op de 3e plaats eindigde Im Weissen Rosll en 4e werd Oost Eijsden.

PROFICIAT, bedankt dat jullie mee gedaan hebben en tot volgend jaar..

Gummi bears caramels donut carrot cake carrot cake chupa chups bonbon tootsie roll.

Getagged in:
SEPT
vr 01 2017

verhuizing TVC Proosd

Per direct speelt TVC Proosd op een andere locatie. Vanaf vandaag zijn zij te vinden in cafe The Barrel Bar in de Brusselsestraat 54, 6211 PG Maastricht. 

AUG
do 31 2017

Loting 1e bekerronde

​De loting van de 1e algemene ronde heeft plaatsgevonden en is te vinden via https://www.tafelvoetbal.nl/zoh-beker.

De 1e bekerronde zal plaatsvinden op 6 oktober 2017.


AUG
ma 07 2017

Uitgifte bescheiden

Het staat al een tijdje op de kalender maar niet iedereen heeft dat gezien. Het uitreiken van de bescheiden, materiaal enz zal deze keer op twee locaties gebeuren omdat er tegenwoordig ook veel teams uit de regio  Maastricht zijn.

Regio Maastricht: maandag 28 aug in cafe de Kokerel ( teamlokaal TVC de Kokerel) Frankenstraat 207 Maastricht van 20.00 tot 21.30u.

Regio Parkstad: woensdag 30 aug in cafe het Hoefveldje ( teamlokaal TVC de Wolfjes) Belvauer 58 Landgraaf van 20.00 tot 21.30u. Tevens zal hier de bekerloting plaatsvinden.

AUG
do 03 2017

Rectificatie Bekercompetitie 1B

​In tegenstelling tot eerdere berichten hebben wij een en ander aangepast. De klasse 1B maakt gewoon deel uit van de algemene bekerronde net als alle andere teams. Wel gaat dit ten koste van wat inhaaldagen voor 1B, zij hebben minder mogelijkheden tot verplaatsen. Zij zullen meer afhankelijk zijn van de medewerking van andere teams uit deze klasse. Ook eindigt de competitie ( alleen 1B) een week later. De aanpassingen van het speelschema en de jaaragenda zullen z.s.m. gepubliceerd worden. 

JULI
wo 26 2017

Promotie en degradatieregeling TVBZOH

Bestuur en medewerkers werken nog hard om alle zaken gereed te krijgen voor aanvang competitie. Iets wat nog ontbrak was de promotie en degradatieregeling. Het zal een overgangsjaar worden, sommige teams staan wellicht wat te hoog en anderen weer wat te laag. Daarom ziet de regeling er dit seizoen iets anders uit.

Hoofdklasse, de nummer laatst degradeert. Overgangsklasse, nummer 1 kampioen naar hoofdklasse, nummers 13 en 14 degraderen. Eerste klasse A, nummer 1 kampioen naar overgangsklasse en nummer 14 degradeert. Eerste klasse B, nummer 1 kampioen naar overgangsklasse en de nummer 15 degradeert.. Tweede klasse, nummers 1 en 2 naar eerste klasse A en B..

JULI
za 22 2017

Transfers Zuid Oost Hoek seizoen 2017/2018

Deze lijst is samengesteld naar aanleiding van de aanmeldingsformulieren van de teams.

VOORNAAM ACHTERNAAM STAMNUMMER TEAM 2016-2017 TEAM 2017-2018
Johnny Smeets 24769 A Gen Baan 't Tepke
Bjorn Moonen 54632 Blauw Wit'62 1 Dingus 1
Marcel Meegen van 53218 Carboon 1 De Sport
Philip Pattinaja 54905 Carboon 1 Dingus 1
Andy Peeters 65081 Carboon 1 De Sport
Ruud Peeters 65138 Carboon 1 De Sport
Danny Bartels 2114 Da Capo De Capucijn 1
Jos Paulissen 54937 Da Capo De Capucijn 2
Niels Prickaerts 54834 Da Capo A Gen Baan
Bryan Ramaekers 24783 De Bekker 1 Blauw Wit'62 1
Shem Camp op den 1693 De Bekker 2 't Heukske
Manfred Koch 23741 De Bekker 2 't Heukske
Raymond Dassen 8020 De Capucijn 2 't Brook
Math Dirix 54813 De Kokerel 't Brook
Wiel Franiczek 24653 De Kroeg 1 Im Weissen Rossl
Joeri Maessen 54856 De Paardestal A Gen Baan
Richard Kraft 3155 De Pitsers De Bekker 3
Daniel Dijk van 52238 De Sport De Wolfjes
Steven Dijk van 54467 De Sport De Wolfjes
Kristy Kollard 11169 Dingus 3 De Bekker 4
Mandy Klaassens 65542 Dingus 3 De Bekker 4
Sydney Bartels 54795 D'r Bok 1 De Kroeg 1
Niels Biermans 65271 D'r Bok 1 De Kroeg 1
Joey Jansen 54733 D'r Bok 1 De Kroeg 1
Dave Senden 5766 D'r Bok 1 De Kroeg 1
Gino Ubags 1966 D'r Bok 1 De Kroeg 1
Timothy Vincken 5106 D'r Bok 1 De Kroeg 1
Wesley Zenden 24829 D'r Bok 1 De Kroeg 1
Wiel Schmitz 51489 D'r Dikke Sjtee D'r Prick 1
Thomas Wollgens 53862 D'r Prick 1 Blauw Wit'62 1
Walter Bergwanger 54590 D'r Springbron 2 De Wolfjes
Klaus Lange 54591 D'r Springbron 2 De Wolfjes
Ger Lechner 51262 D'r Springbron 2 De Bouwerwei
Jeffrey Muller 23652 D'r Springbron 2 De Bouwerwei
Leon Paulissen 54392 D'r Springbron 2 De Bouwerwei
Horst Schadlich 54593 D'r Springbron 2 De Bouwerwei
Jos Severins 65390 D'r Springbron 2 De Bouwerwei
Melanie Stockem 54497 D'r Springbron 2 De Bouwerwei
Sjef Timmermans 51276 D'r Springbron 2 De Bouwerwei
Pascal Vreuls 65444 D'r Springbron 2 De Bouwerwei
Giel Pieters 54288 D'r Springbron 2 De Bouwerwei
Ivo Habets 54853 Fauquemont Oud Zumpelveld
John Habets 51659 Fauquemont Oud Zumpelveld
Daniel Kunze 53930 Oud Zumpelveld 't Trefpunt
Richard Konings 24679 Pipo Boys Im Weissen Rossl
Harry Ritzen 65008 Scherp Vor Smidter Boys
Luuk Brinkhoff 65446 Smidter Boys Blauw Wit'62 1
Mat Stitzinger 65281 Star Club 1 't Brook
Richard Meijs 65313 't Brook De Kokerel
Naomi Moes 65529 't Graefke Oude Heide 3
Andrew Cruts 2359 't Lämke 't Straotsje 2
Roy Rondags 1983 't Lämke 't Straotsje 2
Giel Becker 54809 't Straotsje 1 't Brook
Jerau Coenen 65453 't Straotsje 2 De Kokerel
Danny Bleus 54918 't Trefpunt 1 Oude Heide 1
Sjef Bolkenstijn 52894 't Trefpunt 1 D'r Dikke Sjtee
Daniël Crombach 52809 't Trefpunt 1 D'r Prick 1
Ron Eykenboom 53608 't Trefpunt 1 De Kroeg 1
Maurice Lenssen 53105 't Trefpunt 1 D'r Dikke Sjtee
Franco Locorotondo 53591 't Trefpunt 1 De Kroeg 1
Jordy Moonen 54781 't Trefpunt 1 De Kroeg 1
Jack Janssen 4096 The Eagles Star Club 2
JULI
wo 12 2017

Competitie programma 2017/2018Het opstellen van het competitieprogramma is een uitdagende puzzel. Zeker omdat we altijd streven naar de meest eerlijke, sportieve en spannende opzet. Het leggen van deze puzzel gebeurt vanzelfsprekend volgens een vastomlijnde volgorde.

In dit programma is zoveel als mogelijk rekening gehouden met de beschikbaarheid van het aantal tafels per vereniging.

N.B. De overschrijvingen van de spelers moet nog verwerkt worden, het kan zijn dat de teamsamenstelling nog van vorig jaar is.

Bekijk hier het competitie programma 2017/2018.

JUNI
vr 09 2017

Uitslagen bekerfinales

Blauw Wit'62 1 - Da Capo 1-7

D'r Koffereck - 't Tepke 4-4 ('t Tepke wint op doelsaldo)

White Horse - 't Stroatsje 2 4-4 (Doelsaldo gelijk, White Horse wint beslissende 5e partij met 11-8)

De Capucijn 2 - 't Brook 7-1

Tip: Klik op de betreffende wedstrijden om direct naar de partij uitslagen te gaan!

All rights Reserved.
Privacy statement (AVG/GDPR)